Lawrlwythwch y llawlyfr

SafeToSay – Grymuso Gwylwyr yn erbyn Aflonyddu

Mae #SafeToSay yn ymgyrch a ddatblygwyd gan Uned Atal Trais Cymru, mewn partneriaeth â’r Ymgyrch Noson Allan Dda, sydd â’r nod o wneud bywyd nos yn fwy diogel drwy annog pobl i sefyll yn erbyn aflonyddu rhywiol yn ne Cymru.

  • Normau a gwerthoedd cymdeithasol Normau a gwerthoedd cymdeithasol

Mae’r ymgyrch yn cynnig enghreifftiau o sut y gall rhywun ymyrryd yn ddiogel pan fydd hyn yn dyst i aflonyddu rhywiol neu ymddygiad rhywiol problemus pan fydd allan gyda’r nos. Mae’r tactegau a awgrymir gan yr ymgyrch yn cynnwys ceisio cymorth gan aelod o staff, tynnu sylw’r troseddwr, cefnogi’r dioddefwr neu siarad yn ddigynnwrf â’r tramgwyddwr os yw’r person yn teimlo ei bod yn ddiogel gwneud hynny.

Cynlluniwyd yr ymgyrch i adlewyrchu theori newid y gwylwyr, sy’n darlunio’r camau sydd eu hangen i berson symud o beidio â gweithredu i weithredu. Y rhain yw:

  1. Sylwi ar yr hyn sy’n digwydd
  2. Ei gydnabod yn broblem
  3. Teimlo’n gyfrifol gyda chymhelliant i weithredu
  4. Meddu ar y sgiliau i allu ymyrryd yn ddiogel ac yn effeithiol

Ochr yn ochr â hysbysebion a oedd yn rhedeg ar draws y cyfryngau cymdeithasol, hysbysfyrddau a phosteri yng nghanol dinasoedd, roedd gwefan yn cynnwys cyngor ar wasanaethau cymorth.

Mae’r ymgyrch wedi rhedeg mewn dau gam hyd yn hyn, ac mae’r naill a’r llall wedi’u gwerthuso. Mae’r gwerthusiadau’n dangos, er y gall ymgyrchoedd fod yn arf effeithiol i annog pobl i sefyll yn erbyn aflonyddu rhywiol, mae angen gweithgarwch ychwanegol, megis hyfforddiant, i sicrhau bod pobl yn teimlo eu bod wedi’u grymuso i weithredu a bod ganddynt y sgiliau i wneud hynny’n ddiogel.

Ewch i www.safetosay.wales am ragor o wybodaeth 

Straeon eraill

Gweld popeth
  • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt
  • Ysgolion ac addysg Ysgolion ac addysg

Grŵp Bechgyn YMCA Caerdydd

Caniatáu i fechgyn a dynion ifanc gael lle diogel i herio'r normau a'r naratifau sy'n cael effaith ar eu bywydau.

Gweld Stori
  • Nodi a chymorth cynnar Nodi a chymorth cynnar
  • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt

Darpariaeth Ieuenctid Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru Gyfan – Hyrwyddo anghenion Plant a Phobl Ifanc

Mae Darpariaeth Ieuenctid Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru Gyfan yn gweithio i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu clywed a’u bod yn cael y cymorth a’r addysg gywir i’w helpu i wneud penderfyniadau cadarnhaol.

Gweld Stori