Lawrlwythwch y llawlyfr

Polisi Preifatrwydd

Defnydd a Ganiateir

Rhoddir caniatâd i ymwelwyr â Chymru Heb Drais (y wefan hon) fanteisio ar ddeunyddiau a gyhoeddwyd (cynnwys) yn amodol ar y telerau hyn. Trwy ddefnyddio’r wefan, rydych chi’n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau defnyddio.

Er y gellir cyrchu, lawrlwytho a defnyddio cynnwys at ddibenion personol ac anfasnachol (e.e. ymchwil preifat, astudio neu ddefnydd mewnol); mae’n rhaid i ymwelwyr beidio ag atgynhyrchu nac ailgyhoeddi unrhyw ddeunydd o’r wefan hon heb ganiatâd y wefan / perchennog hawlfraint.

Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol sy’n berthnasol i’r wefan hon yn perthyn i Uned Atal Trais Cymru a Peer Action Collective Cymru a lle bo’n berthnasol, i gymdeithion trydydd parti

Amddiffyn rhag Feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd am feirysau. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn rhedeg rhaglen wrthfeirws ar yr holl ddeunyddiau a lawrlwythir o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad na difrod i’ch data neu system gyfrifiadurol a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy’n deillio o’r wefan hon.

Ymwadiad

Cymerir gofal i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir. Serch hynny, er gwybodaeth gyffredinol yn unig y darperir cynnwys, ac rydych yn ei ddefnyddio ar eich menter eich hun. Ni fyddwn yn atebol am ddifrod neu golled sy’n deillio o unrhyw weithred neu hepgoriad yn sgil defnyddio gwybodaeth ar y wefan hon.

Defnyddio Cwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i fonitro dewisiadau pori. Os ydych yn caniatáu i gwcis gael eu defnyddio, gall yr wybodaeth bersonol ganlynol gael ei storio gennym ni:

Google Analytics:

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu data dienw am bobl sy’n ymweld â’n gwefan.
Cliciwch yma i gael trosolwg ar breifatrwydd yn Google.

Mailchimp:

Os byddwch yn cofrestru i dderbyn gwybodaeth gennym ni, byddwn yn anfon yr wybodaeth trwy Mailchimp. Mae MailChimp yn casglu rhywfaint o ddata gennych chi:

Ymgyrchoedd e-bost aelodau

Mae Mailchimp yn gosod gifs picsel sengl yn awtomatig, a elwir hefyd yn ffaglau gwe, ym mhob e-bost a anfonir gan eu defnyddwyr. Ffeiliau graffeg bach yw’r rhain sy’n cynnwys dynodwyr unigryw sy’n galluogi Mailchimp a’r defnyddiwr i wybod pan fydd cyswllt wedi agor e-bost neu wedi clicio ar rai dolenni. Mae’r technolegau hyn yn cofnodi cyfeiriad e-bost, cyfeiriad IP, dyddiad ac amser pob Cyswllt sy’n gysylltiedig â phob agoriad a chlicio ar gyfer ymgyrch. Mae Mailchimp yn defnyddio’r data hyn i greu adroddiadau ar gyfer ei ddefnyddiwr am sut perfformiodd ymgyrch e-bost a pha gamau a gymerodd y cysylltiadau.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch bolisi cwcis MailChimp.

Gwefannau Allanol

Nid yw Uned Atal Trais Cymru na Peer Action Collective Cymru yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau cysylltiedig. Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â chynnwys nac am ganlyniadau dilyn unrhyw gyngor a gynhwysir ar wefannau o’r fath.

Ni ddylid cymryd bod rhestru yn ardystiad o unrhyw fath.

Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros a yw’r tudalennau cysylltiedig ar gael na newid cyfeiriad gwefan.

Mae Uned Atal Trais Cymru a Peer Action Collective Cymru yn cadw’r hawl i wrthod neu ddileu dolenni i unrhyw wefan.