Lawrlwythwch y llawlyfr

Y llawlyfr

Mae Llawlyfr Cymru Heb Drais yn cynnwys y Fframwaith llawn, sy’n gosod y sylfaen ar gyfer gweithredu amlasiantaethol. Bwriad y Fframwaith yw cynorthwyo partneriaid yng Nghymru i sicrhau bod amser, arian ac adnoddau gwerthfawr yn cael eu gwario ar weithredu strategaethau a gweithgareddau sy’n atal trais ymhlith plant a phobl ifanc. 

Mae’r llawlyfr hwn wedi cael ei greu i gynorthwyo ardaloedd lleol yng Nghymru i gyflawni eu cyfrifoldebau o dan y Ddyletswydd Trais Difrifol newydd. Ond mae hefyd wedi’i fwriadu ar gyfer pawb sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ac sydd am archwilio’r dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio i atal trais – a cheisio arweiniad ar sut i roi hyn ar waith. 

Gyda hyn, rydym hefyd am roi’r sgiliau i blant a phobl ifanc – a meithrin yr ymddygiadau – sydd eu hangen arnynt i fyw’n rhydd rhag trais. 

Beth byddwch chi’n ei ddarganfod:

 • Meddyliau, syniadau a dyheadau plant a phobl ifanc a siaradodd â ni am sut i greu Cymru heb drais
 • Diffiniad o drais ymhlith plant a phobl ifanc, sydd wedi’i gydgynhyrchu â phlant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol
 • Gwybodaeth am beth yw ymagwedd iechyd y cyhoedd, a sut i ddefnyddio’r dull hwn wrth ystyried mentrau atal trais 
 • Tystiolaeth o ddata, ymchwil ac ymgynghori sy’n amlygu mynychder trais ymhlith plant a phobl ifanc, sut mae gwahanol grwpiau’n profi’r trais hwn yn anghyfartal, a’r ffactorau risg ac amddiffynnol ar gyfer y math hwn o drais.
 • Y naw strategaeth, gydag enghreifftiau o raglenni cyfredol yng Nghymru i roi rhagor o ganfyddiad ar sut y gall y strategaethau hyn edrych yn ymarferol
 • Theori newid enghreifftiol ar gyfer pob un o’r naw strategaeth, ynghyd ag awgrymiadau o ddangosyddion y gellir eu defnyddio i fesur newid ac olrhain cynnydd tuag at roi terfyn ar drais yng Nghymru. 

Cael y llawlyfr

Mae Llawlyfr Cymru Heb Drais yn cynnwys y Fframwaith llawn, sy'n gosod y sylfaen ar gyfer gweithredu amlasiantaethol. Bwriad y Fframwaith yw cynorthwyo partneriaid yng Nghymru i sicrhau bod amser, arian ac adnoddau gwerthfawr yn cael eu gwario ar weithredu strategaethau a gweithgareddau sy'n atal trais ymhlith plant a phobl ifanc.

Cael y llawlyfr

Astudiaethau achos

View more
 • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt
 • Ysgolion ac addysg Ysgolion ac addysg

Grŵp Bechgyn YMCA Caerdydd

Caniatáu i fechgyn a dynion ifanc gael lle diogel i herio'r normau a'r naratifau sy'n cael effaith ar eu bywydau.

Gweld Stori
 • Normau a gwerthoedd cymdeithasol Normau a gwerthoedd cymdeithasol

SafeToSay – Grymuso Gwylwyr yn erbyn Aflonyddu

Mae #SafeToSay yn ymgyrch a ddatblygwyd gan Uned Atal Trais Cymru, mewn partneriaeth â’r Ymgyrch Noson Allan Dda, sydd â’r nod o wneud bywyd nos yn fwy diogel drwy annog pobl i sefyll yn erbyn aflonyddu rhywiol yn ne Cymru.

Gweld Stori
 • Nodi a chymorth cynnar Nodi a chymorth cynnar
 • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt

Darpariaeth Ieuenctid Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru Gyfan – Hyrwyddo anghenion Plant a Phobl Ifanc

Mae Darpariaeth Ieuenctid Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru Gyfan yn gweithio i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu clywed a’u bod yn cael y cymorth a’r addysg gywir i’w helpu i wneud penderfyniadau cadarnhaol.

Gweld Stori
 • Ysgolion ac addysg Ysgolion ac addysg
 • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt
 • Rhaglenni cyflogaeth a hyfforddiant Rhaglenni cyflogaeth a hyfforddiant

Addysg a Hyfforddiant Media Academy Cymru

Mae Media Academy Cymru yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n darparu dewis amgen i addysg brif ffrwd i fyfyrwyr 16-25, cefnogi plant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial.

Gweld Stori
 • Nodi a chymorth cynnar Nodi a chymorth cynnar
 • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt

Dewisiadau Dewrach – cynorthwyo plant a phobl ifanc i fyw heb gyllyll

Rhaglen a ddarperir gan Media Academy Cymru yw Dewisiadau Dewrach sy'n cynorthwyo plant a phobl ifanc sy'n defnyddio arfau neu sydd mewn perygl o wneud hynny.

Gweld Stori